CONDICIONS GENERALS

 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ I FINALITAT

El present clausulat té per objecte regular el servei de venda electrònica dels articles que la companyia mercantil GIROMAIL, SL ofereix a Internet des del seu web (http://www.llarline.com) , al qual d’ara endavant es fa referència amb l’expressió «el Portal».

 

Les estipulacions que componen aquestes condicions generals vinculen GIROMAIL i els usuaris del Portal que facin una compra en línia i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda electrònic l’eficàcia del qual opera des del moment que el client formalitza la comanda.

 

L’àmbit territorial del servei de venda electrònica de GIROMAIL està limitat al territori espanyol (només Península i Balears). No s’admeten comandes en les quals se sol·liciti la tramesa de productes fora d’Espanya.

 

Per tal de garantir íntegrament els drets dels consumidors i usuaris del servei de compra en línia de GIROMAIL, SL, les presents condicions generals s’estableixen de conformitat amb el que preveuen el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/98, de 13 d’abril, de condicions generals de la contractació, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall, reformada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre, el Codi civil, la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic així com la normativa que les desenvolupa.

 

GIROMAIL es compromet a vetllar en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent i està legitimada per interrompre, a la seva lliure discreció, el servei o per excloure el client de Giromail registrat del web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o les faltes tipificats pel Codi penal vigent o en cas que s’observin qualssevol conductes que, a parer de Giromail, resultin contràries a aquestes condicions generals, a les condicions generals de contractació que operen per a aquest web, a la Llei o a les normes fixades per Giromail o els seus col·laboradors o que puguin pertorbar el bon funcionament, la imatge, la credibilitat i/o el prestigi de Giromail o dels seus col·laboradors.

 

2. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA OFERENT DE LA COMPRA EN LÍNIA

En virtut del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, GIROMAIL, a través del seu web i de les presents condicions generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics, d’una forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació següent:

 

Les comunicacions de GIROMAIL als usuaris/clients registrats tindran lloc en funció de les dades que aquests hagin aportat en el moment de registrar-se al Portal. L’usuari accepta expressament, per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal i/o amb l’adquisició de béns, l’ús del correu electrònic com a procediment vàlid per a la tramesa de les comunicacions esmentades.

 

3. OBJECTE

Les condicions generals aquí exposades regulen la prestació dels serveis de compra en línia dels productes oferts per GIROMAIL i la publicitat adreçada als seus usuaris i/o clients a través del seu Portal LLARLINE, així com els drets i les obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre aquestes.

 

GIROMAIL es reserva el dret de conservar, modificar o interrompre l’accés al web així com la prestació del servei de compra en línia en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control i de manteniment o per una avaria del subministrament elèctric o qualsevol altra causa justificada.

 

En conseqüència, GIROMAIL no garanteix ni la fiabilitat, ni la disponibilitat ni la continuïtat del seu Portal o del servei de compra en línia, de manera que la utilització d’aquests per part del client/usuari de GIROMAIL registrat té lloc pel seu propi compte i risc, sense que en cap moment no es puguin exigir responsabilitats a GIROMAIL en aquest sentit.

 

4. EXCLUSIONS DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

GIROMAIL no es fa responsable de les eventuals interrupcions del servei de compra en línia, demores, errors, mal funcionament del dit servei i, en general, qualsevol altre inconvenient que tingui l’origen en causes que escapin al control de GIROMAIL i/o que es degui a una actuació dolosa o culposa del client/usuari de GIROMAIL registrat i/o hagi estat ocasionat per causes fortuïtes o de força major.

 

Sens perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, queden inclosos així mateix dins el concepte de força major, als efectes de les presents condicions generals, tots els esdeveniments que es produeixin fora del control de GIROMAIL, com ara errors de tercers, operadores o companyies de serveis, actes de govern, la manca d’accés a les xarxes de tercers i actes o omissions de les autoritats públiques, els que tinguin lloc a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i els atacs de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o la integritat del sistema informàtic, sempre que GIROMAIL hagi adoptat unes mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, i sigui quina en sigui la causa, GIROMAIL no assumirà cap mena de responsabilitat per danys directes o indirectes, per dany emergent ni per lucre cessant.

 

De la mateixa manera, GIROMAIL declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol gènere l’origen dels quals sigui la presència en els continguts del servei de compra en línia de virus o altres elements lesius que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.

 

GIROMAIL no es fa responsable de l’ús que el client de GIROMAIL registrat faci dels serveis en línia del Portal o de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material de l'esmenat Portal, quan aquest ús infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

 

El client de GIROMAIL registrat s’obliga a exonerar GIROMAIL de qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (inclosos, sense cap limitació, els honoraris d’advocats adients) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altre tipus que pugui patir GIROMAIL i que tingui relació amb l’incompliment o el compliment parcial o defectuós per la seva banda del que estableixen les presents condicions generals de compra en línia o la legislació aplicable.

 

5. PUBLICITAT I OFERTES PERSONALITZADES AL CLIENT 

El client de GIROMAIL registrat rebrà únicament i exclusiva les comunicacions comercials per via electrònica previstes en els articles 21 i concordants de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

Qualsevol usuari que navegui pel Portal té dret a gaudir d’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en aquest; tot i amb això, GIROMAIL es reserva el dret de restringir als seus clients registrats l’accés a qualsevol informació, promocions i ofertes especials.

 

La informació pública continguda al web de GIROMAIL i referida tant a la mateixa companyia com a les marques, els productes i els logotips de les empreses majoristes i els fabricants dels productes i serveis oferts per a la seva compra en línia està protegida per les disposicions legals sobre drets de protecció de la propietat intel·lectual i industrial i, per tant, no se n’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client sense el consentiment exprés de GIROMAIL, del fabricant del producte o del titular de les marques i/o els logotips.

 

6. OBLIGACIONS DE LA PERSONA USUÀRIA/CLIENT REGISTRAT

L’usuari reconeix i accepta que l’ús que faci del Portal i/o del servei de compra en línia té lloc sota el seu risc i responsabilitat.

 

El client de GIROMAIL registrat, així doncs, s’obliga a emprar el servei de compra en línia d’una manera diligent, correcta i lícita, i en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet:

 

  1. A no emprar el servei de compra en línia d’una manera o amb uns fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

  2. A utilitzar el Portal només per a si mateix, i amb la condició que els productes adquirits a través del Portal siguin per al seu propi ús o consum o per al de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat a actuar.

  3. A no revendre a altres persones cap dels productes adquirits a través del Portal.

  4. A no reproduir ni copiar els productes i/o les iniciatives empresarials de GIROMAIL.

  5. A no fer cap altre acte que es pugui considerar una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a GIROMAIL o a un tercer.

  6. A no introduir ni difondre cap informació, dades i/o continguts falsos, ambigus o inexactes d’una manera que indueixi a error els seus receptors.

  7. A no suplantar altres usuaris/clients en el servei de compra en línia i/o en els continguts del Portal..

  8. A no reproduir, alienar ni disposar de la informació publicada per GIROMAIL en els seus continguts sense disposar del permís exprés de la mateixa companyia amb aquest fi.

  9. A fer un ús fidel del servei de compra en línia del Portal de GIROMAIL, i a abstenir-se de manipular els continguts del Portal o d’interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.

  10. A respectar, un cop acceptada la comanda, el pacte de compra mitjançant el pagament oportú del preu concertat.

 

El client de GIROMAIL registrat respondrà dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que GIROMAIL pugui patir amb motiu o a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com de qualssevol altres obligacions incloses en les presents condicions generals i/o imposades per la Llei en relació amb l’ús del Portal i del servei de compra en línia.

GIROMAIL es compromet a vetllar en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent i està legitimada per interrompre, a la seva lliure discreció, el servei de compra en línia o per excloure el client registrat del Portal en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o les faltes tipificats pel Codi penal vigent o en cas que s’observin qualssevol conductes que, a parer de GIROMAIL, resultin contràries a aquestes condicions generals i/o a la Llei o puguin pertorbar el bon funcionament del servei en línia, la imatge, la credibilitat i/o el prestigi de GIROMAIL o dels seus col·laboradors.

 

PROCÉS DE COMPRA.

1.  Elecció del producte

En el procés interactiu de compra electrònica se seguiran els passos enumerats a continuació, d’acord amb el menú d’opcions consignat al Portal de GIROMAIL:

 

 

2.  Procés de compra

El primer pas que ha de fer l’usuari per formalitzar la compravenda és incloure el producte que vol adquirir en l’anomenat «carretó electrònic», clicant a la casella «afegeix al cistell» del/s producte/s escollit/s, i indicar la quantitat d’articles que té previst comprar.

 

Així que el/s producte/s s’hagin afegit al «carretó electrònic», s’obrirà una finestra anomenada «cistella de la compra» en la qual s’indicarà el producte escollit, la quantitat, el preu de venda, els descomptes (si n’hi hagués), el preu de les despeses d’enviament i el preu total.

 

3. Adreça d’enviament

A la finestra anomenada «cistella de la compra», l’usuari pot escollir l’adreça a la qual es lliurarà el producte escollit, i que pot ser igual a la indicada durant el procés d’inscripció previ o bé una altra de diferent.

 

4. Pagament

Per tal de perfeccionar el contracte de compra és imprescindible acceptar el pagament corresponent.

Els únics mètodes de pagament acceptats per GIROMAIL són la targeta de crèdit VISA o MASTERCARD i PAYPAL. Les targetes de crèdit admeses apareixen indicades a l’apartat de pagament.

El pagament té lloc en el moment de confirmar la comanda. A fi de garantir la seguretat de la transacció, GIROMAIL fa servir una passarel·la de pagament encriptada i segura. El càrrec es fa en línia, és a dir, en temps real, mitjançant la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, després de comprovar que les dades comunicades són correctes.

 

Si l’entitat bancària denega el pagament, GIROMAIL pot rescindir la relació contractual i suspendre l’execució de la comanda per mitjà de la notificació oportuna a l’usuari/client. GIROMAIL es reserva el dret de propietat sobre els béns sol·licitats per l’usuari/client fins que es confirmi el pagament íntegre de la comanda.

 

5.  Confirmació de la compra. Compra salvant-ne la bona fi

En el moment d’efectuar la compra, el client rebrà a l’adreça electrònica que hagi facilitat, en el termini màxim de 24 hores, una confirmació de la comanda amb les condicions de l’adquisició. Aquest document no es considerarà una compra fins que no es confirmi la recepció del pagament.

 

L’usuari ha de verificar la confirmació rebuda i notificar immediatament qualsevol error que hi pugui detectar. En cas contrari, la petició continuarà el seu curs natural.

 

L’usuari pot consultar en tot moment el document de formalització de la compra a la finestra «núm. de referència» del Portal. L’idioma emprat per formalitzar el contracte és el català.

 

Compra salvant-ne la bona fi: el compromís de venda i despatx de la mercaderia oferta adquirit per GIROMAIL està supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat d’aquest fins que se n’exhaureixin les existències; GIROMAIL, fidel al seu compromís de qualitat i servei al client, procura en tot moment que els productes anunciats estiguin disponibles. Tot i amb això, si concorren unes circumstàncies excepcionals de multicomanda interactiva o qualssevol altres circumstàncies que comportin l’acabament de les existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria i al client, en cas de prepagament, se li restituiran íntegrament les quantitats que hagi satisfet, sense que escaiguin a favor de cap de les parts indemnitzacions de cap tipus en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

 

6. Execució del contracte. Termini de lliurament. Lloc de lliurament.

El termini de lliurament és de 5 a 8 dies, en funció de la disponibilitat del proveïdor. Les entregues només es fan a la Península i les Balears.


GIROMAIL aplica un control de qualitat rigorós per tal d’assegurar-se que la comanda sigui completa i exacta i que es lliuri en els terminis adequats.

 

Els terminis de lliurament es consideren complerts en el moment que l’empresa de transports posi el producte a disposició de l’usuari o de la persona autoritzada per aquest, o en el moment que intenti fer-ho al domicili fixat amb aquest fi i el lliurament no es pugui efectuar per una causa imputable a l’usuari. El domicili és el que s’hagi determinat en el procés de compra. Tota modificació ulterior del lloc de lliurament sol·licitada pel client pot generar despeses addicionals sobre el preu que aniran a càrrec del comprador. Els terminis de lliurament es consideren complerts, així mateix, si el bé no s’entrega al destinatari per força major o per un cas fortuït.

 

La mercaderia que, per causa no imputable al venedor, no s’hagi pogut lliurar en el termini de 4 dies des que va sortir dels magatzems hi serà retornada i les quantitats pagades en concepte de cost del producte es reembossaran (no s’abonaran, en canvi, les despeses d’enviament), sense que escaigui cap mena de reclamació per danys i perjudicis, siguin presents o futurs, directes o indirectes, ni en les modalitats de dany emergent o lucre cessant.

 

GIROMAIL no es fa responsable de les demores en el lliurament ocasionades per circumstàncies que escapin al seu control raonable i tindrà dret a una pròrroga per executar-lo; a títol d’exemple de les dites circumstàncies, però sense caràcter limitatiu, s’hi inclouen les vagues, els actes de terrorisme, la guerra, els problemes de transport, subministrament o producció, les fluctuacions de tipus de canvi, l’acció governamental i els desastres naturals.

 

En el moment que li sigui lliurada la mercaderia, el client ha de signar l’albarà corresponent, en prova de conformitat amb el lliurament efectuat. La conformitat del client expressada mitjançant l’albarà implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia sol·licitada i rebuda.

 

Si es detecta qualsevol cop o anomalia en l’embalatge, són condicions indispensables per procedir a la seva devolució:

Si no es compleixen aquestes condicions, GIROMAIL no assumirà cap responsabilitat sobre la mercaderia en qüestió.

 

Les trameses es fan porta a porta excepte en el cas dels articles pesants o voluminosos, que es lliuren al portal del domicili fixat per a l’entrega. Els lliuraments porta a porta tenen lloc en dies laborables.

 

7. Dret de desistiment

En aplicació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall, modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre, i els articles 101 i 102 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el client té dret a revocar la comanda sol·licitada en el termini de 14 dies hàbils comptats des de la seva recepció, després de comunicar-ho a GIROMAIL dins el termini esmentat per tal que s’estableixin les vies de devolució adients (número de comanda i forma i adreça de lliurament de la tramesa de devolució), amb el reembossament del preu que hagi pagat per la comanda, que s’ha d’enviar a l’adreça electrònica info@llarline.com.

 

En cas que exerceixi el dret de desistiment aquí regulat, seran per compte del client les despeses de devolució i els desperfectes que hagi patit el producte o mercaderia.

 

GIROMAIL no es fa càrrec de les devolucions de productes manipulats pel client o de mercaderies que es retornin incompletes, tant en els elements principals com en els accessoris.

 

El dret de desistiment no escau fora del termini indicat ni sobre productes subjectes a les fluctuacions d’un mercat no controlat per GIROMAIL ni sobre objectes peribles o objectes que es puguin reproduir fàcilment i de manera immediata o que, per la seva naturalesa, no es puguin retornar. El desistiment tampoc no escau sobre les mercaderies o les comandes que, per les seves característiques especials, es puguin considerar fetes a mida de la petició del client.

 

Un cop comprovat l’estat de la mercaderia retornada, GIROMAIL procedirà a la devolució de l’import satisfet a través de la mateixa via que l’usuari hagi emprat prèviament per pagar el bé.

 

8. Garantia

Tots els productes estan garantits per un període de dos anys, tal com estableix la normativa vigent. La garantia no es pot invocar en el cas que les deficiències hagin estat ocasionades per negligències, cops, usos o manipulacions indeguts, tensió no idònia o muntatge incorrecte ni tampoc en el cas dels materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

 

Queden exclosos de la garantia els productes modificats, reparats, integrats o afegits pel client o per qualsevol altra persona no autoritzada pel proveïdor. La garantia no s’aplicarà als vicis aparents i als defectes de conformitat del producte, per als quals tota reclamació eventual ha de ser formulada pel client en qüestió dins el termini de 7 dies comptats des del lliurament del producte, sense pena de venciment. La garantia no cobreix els productes danyats en el moment del transport.

 

A fi i efecte de facilitar una resolució ràpida de les reclamacions sorgides en exercici del dret de garantia, recomanem a les persones usuàries que s’adrecin directament al fabricant, mostrant el document justificatiu de la compra a títol de comprovant. En qualsevol cas, GIROMAIL no està obligada a indemnitzar l’usuari o qualssevol tercers per les conseqüències de l’ús o el mal ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes o bé accidents soferts per persones, danys a béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant o danys provocats per un deteriorament o una pèrdua de dades.

 

9. Legislació aplicable. Submissió a fur

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és l’aplicable en tot allò que no estigui previst en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

 

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.  

UNEIX-TE A NOSALTRES

Beneficia't de les ofertes més exclusives

captcha